Węglan sodu ciężki

Inne nazwy: Soda kalcynowana ciężka, soda ash dense

Nr CAS: 497-19-8

Nr WE: 207-838-8

Nr REACH: 01-2119485498-19-xxxx

Wzór chemiczny: Na2CO3

Postać fizyczna: Ciało stałe, granulki białe lub proszek

ADR:

Zapach: Bezwonny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 851 °C

Gęstość względna: 2,54 g/cm³

Więcej informacji

Opis

Węglan sodu ciężki, znany również jako soda kalcynowana ciężka lub soda ash dense, jest ważnym przemysłowym związkiem chemicznym, stosowanym przede wszystkim w produkcji szkła, gdzie działa jako topnik, obniżając temperaturę topnienia mieszanki szklanej. Jest również używany w przemyśle chemicznym do produkcji różnorodnych chemikaliów, w oczyszczalniach ścieków do regulacji pH oraz w produkcji detergentów i środków czystości. Węglan sodu ciężki charakteryzuje się wyższą gęstością i mniejszą porowatością w porównaniu do wersji lekkiej, co sprawia, że jest preferowany w aplikacjach wymagających szybszego rozpuszczania i większej wydajności procesu. Jego bezwonny, biały proszek lub granulki mają temperaturę topnienia około 851 °C i gęstość względną 2,54 g/cm³. Jest substancją o szerokim spektrum zastosowań przemysłowych, ale wymaga odpowiednich środków ostrożności podczas obchodzenia się, aby unikać wdychania pyłów i kontaktu z oczami lub skórą.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!