Alkohol etylowy (spożywczy/techniczny)

Inne nazwy: Etanol

Nr CAS: 7697-37-2 

Nr WE: 200-578-6 

Nr REACH: 01-2119457610-43-XXXX 

Wzór chemiczny: C2H5OH  

Postać fizyczna: Ciecz lotna, bezbarwna, klarowna 

ADR: 

Zapach: Swoisty – swoisty – charakterystyczny dla alkoholu etylowego oraz użytego skażalnika 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: -114 °C 

Gęstość względna: 0,7893 g/cm³ (20°C) 

Opis

Alkohol etylowy, występujący w dwóch głównych formach – spożywczej i technicznej, jest organicznym związkiem chemicznym o dużej różnorodności zastosowań. W formie spożywczej jest głównym składnikiem wielu napojów alkoholowych, natomiast jego wersja techniczna znajduje zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik, paliwo, dezynfektor oraz w syntezie chemicznej. Charakteryzuje się charakterystycznym zapachem i jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, co czyni go wszechstronnie użytecznym w różnych procesach produkcyjnych. Wartość jego gęstości względnej, wynosząca około 0,7893 g/cm³ w temperaturze 20°C, ma znaczenie w kontekście oceny jakości i właściwości substancji. 

Alkohol etylowy – środki ostrożności

Alkohol etylowy odgrywa istotną rolę w gospodarce światowej, jednak należy zachować ostrożność w jego użytkowaniu, zważywszy na palność oraz potencjalne zagrożenie dla zdrowia przy nadmiernym spożyciu. 

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!