Azotan amonu

Inne nazwy: saletra amonowa, amonit

Nr CAS: 6484-52-2

Nr WE: 229-347-8

Nr REACH: 01-2119490981-27-xxxx

Wzór chemiczny: NH4NO3

Postać fizyczna: granulki

ADR: UN 0222

Zapach: Bezwonny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: + 169,6°C

Gęstość względna: 1,725 g/cm3 (20°C)

Opis

Azotan amonu jest nieorganicznym związkiem chemicznym, który należy do grupy azotanów. Jest to substancja syntetyczna, która może powstawać w wyniku reakcji amoniaku z kwasem azotowym. Azotan amonu jest powszechnie stosowany jako nawóz azotowy w rolnictwie, ze względu na swoje właściwości nawozowe, które sprzyjają wzrostowi i plenności roślin uprawnych.

W postaci stałej azotan amonu przyjmuje postać białych, bezbarwnych kryształów lub granulek. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, co pozwala na łatwe stosowanie go w rolnictwie oraz w procesach uzdatniania wody w oczyszczalniach ścieków.

Azotan amonu jest także wykorzystywany w przemyśle materiałów wybuchowych, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, gdzie pełni rolę substratu do produkcji różnych związków chemicznych. Może być również stosowany jako dodatek do żywności w przemyśle spożywczym, jednakże z ograniczeniami ze względu na potencjalne zagrożenia zdrowotne. Dzięki swoim właściwościom azotan amonu jest również wykorzystywany w produkcji niektórych środków czyszczących i dezynfekujących. Jego szerokie zastosowanie sprawia, że jest substancją powszechnie stosowaną w wielu dziedzinach przemysłu oraz rolnictwa.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!